Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

Het Rijk en gemeenten eens over meer deelmobiliteit in de toekomst

Hoewel de overheid al flink rekent op deelmobiliteit, staat de sector nog in de beginfase. Nu slaan gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk de handen ineen om het aanbod van deelauto’s- en tweewielers flink te laten toenemen.

Samenwerking en kennis delen 

Maarten van Biezen, programmadirecteur van Natuurlijk!Deelmobiliteit, benadrukt dat het doel van dit programma is om binnen vijf jaar een sterk samenwerkingsverband op te bouwen en de deelmobiliteit als volwaardig en volgroeid onderdeel van de transportsector te zien binnen de stad. 

Een knelpunt die door veel gemeenten nu wordt gezien is het gebrek aan overheidsregie. Dit heeft er namelijk voor gezorgd dat er tal van regels zijn die de verdere groei van de deelsector hinderen. Om deze knelpunten weg te nemen werken ruim 30 partners, waaronder gemeenten, provincies, samenwerkingsregio’s, en het Rijk samen in het genoemde programma.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, onderstreept dat samenwerking tussen verschillende partners cruciaal is. Op deze manier kan namelijk kennis gedeeld worden en kunnen gemeenten van elkaar leren. Dit zal bijdragen aan een snellere opschaling van de deelmobiliteit binnen ons land. 

Doel van het programma 

Het programma dat werd opgestuurd naar de Tweede Kamer heeft een aantal interessante punten om te benadrukken. Zo heeft het standaardregels gepubliceerd waarmee gemeenten het deelvervoer op een uniforme wijze kunnen organiseren. Daarnaast zullen maatschappelijke thema’s die door deelvervoer worden beïnvloed, zoals klimaat, leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid jaarlijks worden gemeten. Hiervoor is er ook een nulmeting gepubliceerd. 

Een ander ‘product’ van het programma is één landelijk onderzoek onder gebruikers en niet-gebruikers van deelvervoer. In plaats van dat elke gemeente het zelf probeert uit te zoeken, werkt iedereen samen. De kennis die hierbij zal worden vergaard wordt breed gedeeld onder alle partners. Hierdoor kan een snelle opschaling van deelvervoer plaatsvinden en in goede banen geleid worden. 

Deelvervoer in de stad 

De opschaling van deelvervoer is hard nodig. Vooral om de steden die blijven groeien bereikbaar te houden. Lot van Hooijdonk, verantwoordelijk wethouder van Utrecht, zegt dat steden hard op zoek zijn naar duurzame mobiliteitsoplossingen die minder ruimte innemen. Een groeiende stad moet wel bereikbaar blijven. Naast een uitgebreid OV- fiets en voetgangersnetwerk zal deelvervoer een belangrijke rol gaan spelen in de bereikbaarheid van de stad. 

Door opschaling van deelvervoer zal er meer ruimte komen voor groen, spelende kinderen, en ontmoetingsplekken. Ook zal het helpen met nieuwe wijken verbonden houden met het centrum van de stad. Het is daarom belangrijk dat deelmobiliteit een betrouwbaar en breed aanbod heeft in het regionale mobiliteitsnetwerk.

Ook buiten de steden zal deelvervoer steeds een grotere rol gaan spelen. Zo wordt het gezien als een van de oplossingen voor verslechterde bereikbaarheid in provincies zoals Limburg of Friesland. Door deelmobiliteit zullen inwoners meer keuze hebben en worden dorpen ook meer bereikbaar. Dit is al met het OV en deelfietsen in sommige regio’s terug te zien.  

Wil je meer weten over mobiliteit in Nederland?