Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

CO2-uitstoot bij bedrijven

Net als personen hebben ook bedrijven een CO2-footprint. Deze geeft aan hoeveel CO2 er door het bedrijf wordt uitgestoten. Door klimaatveranderingen wordt het steeds belangrijker dat de footprint van voornamelijk bedrijven afneemt. Maar wat kan je hier tegen doen? Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor CO2-compensatie te kiezen.

Lees op deze pagina alles over de CO2-uitstoot van bedrijven, de huidige wetgeving en hoe je als bedrijf hiermee om kunt gaan.

Wat betekent CO- uitstoot voor bedrijven? 

Bij bedrijven speelt CO2-uitstoot een cruciale rol bij de beoordeling van de milieu-impact en duurzaamheidsprestaties. CO2, oftewel koolstofdioxide, is een van de belangrijkste broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. In 2021 bestond 84% van de broeikasgassen uit CO2. Bedrijven kunnen CO2-uitstoot genereren als gevolg van hun productieprocessen, energieverbruik, transportactiviteiten en andere operationele aspecten.

Het meten en verminderen van de CO2-uitstoot is van toenemend belang geworden, zowel vanuit milieu perspectief als vanuit zakelijk oogpunt. Het imago van bedrijven kan namelijk behoorlijk aangetast worden door het wel of juist niet streven naar een lagere uitstoot. Dit streven naar een verkleinde CO2-voetafdruk gebeurt door middel van emissiereductiestrategieën, energie-efficiëntieverbeteringen, overstap naar hernieuwbare energiebronnen en duurzame bedrijfspraktijken. Effectief beheer van CO2-uitstoot is essentieel om bij te dragen aan een meer duurzame en klimaatvriendelijke toekomst.

De CO2-wetgeving voor bedrijven

In Nederland gelden verschillende nationale en internationale wetten die de CO2-uitstoot van bedrijven reguleren. Hieronder zijn deze wetten weergegeven.

Klimaatdoelen

Nederland heeft besloten mee te werken aan verschillende klimaatdoelen, waarvan de bekendste misschien wel het Klimaatakkoord van Parijs. Een van de uitkomsten daarvan is dat de aarde niet verder dan 2 graden mag opwarmen. Om hieraan te voldoen heeft Nederland verschillende nationale klimaatdoelen gesteld waaraan bedrijven zich moeten houden.

Klimaatwet

Naast de klimaatdoelen hebben we ook een klimaatwet. Deze stelt onder andere dat uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 49% moeten zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet het zelfs met 95% zijn verminderd.

EU ETS

Het EU ETS (Europese Emissiehandelsysteem) is een systeem dat ervoor zorgt dat voornamelijk grote bedrijven minder broeikasgassen uitstoten. Bedrijven krijgen maar een bepaald aantal emissierechten. Willen ze meer uitstoten dan kan dat, maar dan moeten ze extra van deze rechten kopen bij andere bedrijven die over hebben of bij de overheid.

Wet Milieubeheer

De wet Milieubeheer is van toepassing op alle bedrijven in Nederland. Er worden verschillende eisen die gesteld aan het uitstoten van belastende stoffen waaronder ook CO2. Bedrijven worden daarom geacht maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en efficiënter met energie om te gaan.

Subsidieregeling

In Nederland gelden ook subsidieregelingen en fiscale maatregelen. De Nederlandse overheid kan bedrijven stimuleren om minder CO2 uit te stoten, door bijvoorbeeld acties als investeren in duurzame energie of elektrisch vervoer te belonen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de SEBA.

Hoe zit het met de CO2-uitstoot van bedrijven in Nederland?

Nederlandse bedrijven hebben gemiddeld gezien een grote CO2-footprint. De relatief grote hoeveelheden CO2 die uitgestoten worden komen door de intensieve economie van ons land. In de verschillende sectoren zoals de industrie, transport, energieopwekking en landbouw wordt CO2-uitgestoten. Al deze uitstoot draagt bij aan de totale CO2-uitstoot van Nederland.

Hoewel de exacte hoeveelheden verschillen tussen bedrijven en binnen sectoren, heeft Nederland als land een van de grootste CO2-emissies per inwoner in Europa. Om de klimaatdoelen te behalen, is daarom het verminderen van de CO2-uitstoot van bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Wil je meer lezen over hoe je uitstoot kunt verminderen?

CO2 registratie
wetgeving CO2-uitstoot bedrijven

Wat zijn de bedrijven met meeste CO2-uitstoot? 

In Nederland behoren bedrijven zoals Shell, Tata Steel en de Nederlandse kolencentrales tot de bedrijven met de grootste CO2-uitstoot. Deze bedrijven opereren in de chemische, staal- en energiesector, waar ze aanzienlijke emissies genereren.

Daarnaast dragen luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en vrachtvervoerbedrijven ook zeker bij aan de CO2-uitstoot in de transportsector. Deze bedrijven staan voor de uitdaging om hun CO2-uitstoot te verminderen en duurzamere praktijken te implementeren om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te gaan maken van elektrische voertuigen.

CO2-registratie voor bedrijven 

Onlangs is de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit in Nederland geïntroduceerd. Deze nieuwe wet is gericht is op het verminderen van CO2-uitstoot veroorzaakt door het woon-werkverkeer van werknemers. Deze wet zal vanaf begin 2024 ingaan en zal gelden voor alle grote bedrijven met meer dan 100 werknemers. Deze regeling verplicht hen om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van hun personeel tijdens het reizen te verminderen door alle zakelijke mobiliteit te registreren en op te geven.

Dit stimuleert duurzame vervoersalternatieven zoals fietsen, carpoolen, gebruik van het openbaar vervoer of thuiswerken. Bedrijven moeten ook rapporteren over de genomen maatregelen en de bereikte emissiereducties. Met deze regeling wordt geprobeerd de impact van het werkgebonden reizen op het klimaat te verminderen en de transitie naar een duurzamere mobiliteit te bevorderen. Om deze grote bedrijven te helpen zijn er verschillende services beschikbaar en diverse tools ontworpen die bedrijven helpen bij het registeren van hun CO2-uitstoot.

Compensatie van CO2-uitstoot

Wat is CO2-compensatie? CO2-compensatie verwijst naar het neutraliseren of compenseren van de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Het houdt in dat de CO2-uitstoot die wordt gegenereerd door bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten, transport of energiegebruik, wordt gecompenseerd door het financieren van projecten die CO2-uitstoot verminderen of CO2 uit de atmosfeer halen. Het planten van bomen ter CO2-compensatie is een van de meest bekende voorbeelden.

Bedrijven kunnen natuurlijk zelf kiezen in wat voor projecten ze willen investeren. Vaak worden projecten als bosbehoud of energie-efficiëntie gekozen, maar er is natuurlijk geen overduidelijk beste CO2-compensatie project. Het doel van deze projecten is het verminderen van de netto CO2-uitstoot en het verbeteren van het evenwicht tussen uitstoot en absorptie.

Er is wel steeds meer kritiek op CO2-compensatie, met als hoofdreden dat compensatie een omweg wordt die het verduurzamen van bedrijfsprocessen verhindert.

groene energie
nieuwe bomen

De kosten van CO2-compensatie

De kosten van CO2-compensatie variëren, maar kunnen gemiddeld tussen enkele euro’s tot tientallen euro’s per ton CO2 liggen. De exacte prijs hangt af van factoren zoals het type compensatieproject, de certificering en de marktomstandigheden. Het is belangrijk om samen te werken met betrouwbare instanties of platforms voor CO2-compensatie om transparante en kosteneffectieve opties te vinden, maar ook het juiste project te vinden voor jouw bedrijf.

De cijfers van CO2-compensatie berekenen wordt doorgaans gedaan door de instantie die het compensatieproject uitvoert. Zo kun je met je eigen CO2-uitstoot cijfers berekenen hoeveel CO2-compensatie je wilt realiseren.

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.