Moby
Colenbranderstraat 10
6813 KW Arnhem

Contact
info@yourmoby.nl

CO2-emissie

Nederland is een van ’s werelds leidende landen in het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Sterker nog, onze uitstoot CO2 is sinds 1990 met meer dan de helft verminderd. Dit komt grotendeels doordat we zijn overgestapt van steenkool naar aardgas voor de opwekking van elektriciteit.

Bedrijven hebben ook een rol gespeeld bij het verminderen van de uitstoot door te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hoewel we goed bezig zijn met het verminderen van onze uitstoot, hebben we nog een lange weg te gaan.

Lees op deze pagina alles over hoe het gesteld is met de CO2-emissies in Nederland, vergelijkingen met andere landen en hoe bedrijven hun steentje bijdragen.

Wat is CO2-uitstoot precies en wat zijn CO2-emissie factoren? 

Wat is CO2 precies? Kooldioxide-emissies of CO2-uitstoot bestaan uit broeikasgassen die warmte vasthouden in de atmosfeer van de aarde, wat leidt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Ook ontbossing draagt bij aan de uitstoot van kooldioxide.

Er zijn veel verschillende soorten CO2-emissie factoren, maar allemaal meten ze de hoeveelheid verontreinigende stof die door een bepaalde activiteit of bron in de atmosfeer wordt uitgestoten. De emissiefactor voor kolencentrales is bijvoorbeeld 0,2 pond koolstofdioxide per kilowattuur (kWh) opgewekte elektriciteit. Dit betekent dat voor elke kWh elektriciteit die wordt geproduceerd door een kolengestookte elektriciteitscentrale, 0,2 pond (of ongeveer 100 gram) koolstofdioxide in de atmosfeer vrijkomt.

CO2-uitstoot in nederland

Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2023 nieuwe maatregelen getroffen om de uitstoot verder te verminderen en de doelen van het klimaatakkoord te behalen. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 55-60% afgenomen zijn ten opzichte van 1990. Alle sectoren dienen hier een bijdrage aan te leveren om dit doel te behalen.

We zien wel dat vanaf 2015 de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie elk jaar is gedaald. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van diverse productieprocessen verbetert. Zo was in 2022 de broeikasgasintensiteit een vijfde lager dan in 2015.

Nederland werkt op verschillende manieren aan de CO2-reductie. Lees meer over uitstoot CO2 verminderen.

wat is CO2-emissie
co2 emissiefactoren

Wereldwijde CO2-uitstoot per jaar

De wereldwijde CO2-uitstoot vestigde in 2022 een nieuw record van 36,8 miljard ton. Dit heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) gedeeld. Dit zijn de meest recente cijfers.

De CO2-uitstoot per land? De VS, China en de Europese Unie zorgen wereldwijd voor de grootste uitstoot. De uitstoot van China bleef in 2022 grotendeels gelijk (mede door de strenge coronamaatregelen en afnemende bouwactiviteiten).

De uitstoot van de Europese Unie daalde in 2022 met 2,5 procent dankzij een recordinzet van hernieuwbare energiebronnen.

In de Verenigde Staten stegen emissies met 0,8 procent. Dit komt onder andere door de extreme temperaturen waardoor bedrijven hun energieverbruik verhoogden.

CO2-heffing en onze industrie 

Een CO2-belasting of CO2-heffing is een bedrag dat wordt geheven op de verbranding van fossiele brandstoffen, bedoeld om bedrijven te stimuleren schonere energiebronnen te vinden. Deze belastingen en heffingen worden vaak doorberekend aan consumenten, in de vorm van hogere prijzen voor zaken zoals benzine en elektriciteit.

Het belangrijkste voor bedrijven als het gaat om een CO2-belasting, is de overweging in hoeverre deze belasting van invloed zal zijn op de bedrijfsresultaten. Als de belastingkosten te hoog zijn, kan dit de winst schaden en het een bedrijf moeilijker maken om te concurreren met andere bedrijven.

Hoe zit het met CO2-uitstoot belasting?

Een CO2-uitstoot belasting is een belasting op de productie van kooldioxide (CO2). Het is een vorm van milieubelasting. Vervuilingsheffingen worden vaak gegroepeerd met andere milieuheffingen, zoals die op zwavel- en stikstofoxiden en fijnstof.

De Nederlandse overheid kent sinds 1990 een CO2-uitstoot belasting. De belasting wordt geheven op producenten van CO2-emissies, waaronder elektriciteitscentrales en fabrieken. Het belastingtarief is momenteel € 41,75 per ton CO2-uitstoot. Dit heeft geleid tot een reductie van de CO2-uitstoot in Nederland met ruim 10% sinds 1990.

De Nederlandse CO2-emissie belasting is een van de meest effectieve instrumenten van het milieubeleid om klimaatverandering tegen te gaan. Het is een stimulans voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen, terwijl het ook inkomsten oplevert voor de overheid die daarmee kan investeren in groene infrastructuur en andere klimaatbesparende maatregelen.

CO2-uitstoot nederland
wat is CO2-heffing

CO2-heffing voor auto’s

In 2008 heeft Nederland de CO2-belasting op auto-emissies ingevoerd. Deze belasting is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een voertuig en varieert van €5 tot € 95 per gram uitgestoten CO2. De gemiddelde auto stoot zo’n 160 gram CO2 per gereden kilometer uit. Dit betekent dat de gemiddelde automobilist ongeveer € 800,- aan CO2-belasting per jaar betaalt.

De opbrengst van de CO2-heffing wordt gebruikt om maatregelen te financieren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

CO2-uitstoot en de wetgeving voor bedrijven

De CO2-uitstoot per sector verschilt. In Nederland zijn Tata Steel en Royal Dutch Shell de koplopers als het gaat om bedrijven met de hoogste CO2-uitstoot. Staalfabrikant Tata Steel is de grootste CO2-uitstoter met 5,9 miljoen ton. Shell heeft een uitstoot van 4,3 miljoen ton.

Om ons klimaatdoel te helpen bereiken, heeft de Nederlandse overheid enkele beleid-en regelgevingen opgesteld die gericht zijn op de uitstoot van bedrijven.

Een belangrijk beleid is het Emissions Trading System (ETS), dat bedrijven verplicht om emissierechten in te kopen voor hun emissies. De kosten van deze rechten zijn een stimulans voor bedrijven om hun emissie CO2 uitstoot te verminderen. Het ETS dekt ongeveer de helft van alle Nederlandse CO2-emissies en is daarmee een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen van ons land te behalen.

Naast het ETS heeft de Nederlandse overheid ook nog enkele andere maatregelen genomen om de uitstoot van bedrijven aan te pakken. Deze maatregelen omvatten normen voor energie-efficiëntie, belasting op fossiele brandstoffen en subsidies voor hernieuwbare energie. Samen dragen deze beleidsmaatregelen ertoe bij dat Nederland koploper is in het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.