CO2-emissie

Nederland is een van ’s werelds leidende landen in het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Sterker nog, onze uitstoot is sinds 1990 met meer dan de helft verminderd. Dit komt grotendeels doordat we zijn overgestapt van steenkool naar aardgas voor de opwekking van elektriciteit. Bedrijven hebben ook een rol gespeeld bij het verminderen van de uitstoot door te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hoewel we goed bezig zijn met het verminderen van onze uitstoot, hebben we nog een lange weg te gaan.

Lees op deze pagina alles over hoe het gesteld is met de CO2-emissies in Nederland, vergelijkingen met andere landen en hoe bedrijven hun steentje bijdragen.

Wat is CO2-emissie en wat zijn CO2 emissiefactoren? 

Kooldioxide-emissies of CO2-uitstoot bestaan uit broeikasgassen die warmte vasthouden in de atmosfeer van de aarde, wat leidt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer. Ook ontbossing draagt bij aan de uitstoot van kooldioxide.

Er zijn veel verschillende soorten emissiefactoren, maar allemaal meten ze de hoeveelheid verontreinigende stof die door een bepaalde activiteit of bron in de atmosfeer wordt uitgestoten. De emissiefactor voor kolencentrales is bijvoorbeeld 0,2 pond koolstofdioxide per kilowattuur (kWh) opgewekte elektriciteit. Dit betekent dat voor elke kWh elektriciteit die wordt geproduceerd door een kolengestookte elektriciteitscentrale, 0,2 pond (of ongeveer 100 gram) koolstofdioxide in de atmosfeer vrijkomt.

CO2-uitstoot in nederland

Nederland is een van de landen met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, blijkt uit de laatste gegevens van het Europees Milieuagentschap. Ons land stootte in 2017 gemiddeld 9,4 ton CO2 per persoon uit, ruim boven het EU-gemiddelde van 7,5 ton.

Onze hoge uitstoot wordt mede veroorzaakt door het groot aantal auto’s op de Nederlandse wegen. In Nederland staan ruim 18 miljoen voertuigen geregistreerd, die een aanzienlijk deel van de totale uitstoot voor hun rekening nemen. 

wat is CO2-emissie
co2 emissiefactoren

Wat zijn de landen met meeste CO2-uitstoot? 

In 2018 stootten de Verenigde Staten met 5,41 miljard ton de meeste CO2 uit van alle landen. Dit werd gevolgd door China met 10,37 miljard ton en India met 2,65 miljard ton.

Deze drie landen waren in 2018 ‘goed’ voor ongeveer 60% van de totale CO2-uitstoot in de wereld. Andere grote uitstoters zijn de Europese Unie (4,22 miljard ton), Rusland (1,61 miljard ton) en Japan (1,27 miljard ton).

Het grootste deel van de wereldwijde uitstoot is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas. In 2018 was ongeveer 77% van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, terwijl nog eens 20% afkomstig was van industriële processen en cementproductie.

CO2-heffing en onze industrie 

Een CO2-belasting of CO2-heffing is een bedrag dat wordt geheven op de verbranding van fossiele brandstoffen, bedoeld om bedrijven te stimuleren schonere energiebronnen te vinden. Deze belastingen en heffingen worden vaak doorberekend aan consumenten, in de vorm van hogere prijzen voor zaken zoals benzine en elektriciteit.

Het belangrijkste voor bedrijven als het gaat om een CO2-belasting, is de overweging in hoeverre deze belasting van invloed zal zijn op de bedrijfsresultaten. Als de belastingkosten te hoog zijn, kan dit de winst schaden en het een bedrijf moeilijker maken om te concurreren met andere bedrijven.

CO2-uitstoot belasting

Een CO2-uitstoot belasting is een belasting op de productie van kooldioxide (CO2). Het is een vorm van milieubelasting. Vervuilingsheffingen worden vaak gegroepeerd met andere milieuheffingen, zoals die op zwavel- en stikstofoxiden en fijnstof.

De Nederlandse overheid kent sinds 1990 een CO2-uitstoot belasting. De belasting wordt geheven op producenten van CO2-emissies, waaronder elektriciteitscentrales en fabrieken. Het belastingtarief is momenteel € 21 per ton CO2-uitstoot. Dit heeft geleid tot een reductie van de CO2-uitstoot in Nederland met ruim 10% sinds 1990.

De Nederlandse CO2-emissie belasting is een van de meest effectieve instrumenten van het milieubeleid om klimaatverandering tegen te gaan. Het is een stimulans voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen, terwijl het ook inkomsten oplevert voor de overheid die daarmee kan investeren in groene infrastructuur en andere klimaatbesparende maatregelen.

CO2-uitstoot nederland
wat is CO2-heffing

CO2-heffing uitstoot voor auto’s

In 2008 heeft Nederland de CO2-belasting op auto-emissies ingevoerd. Deze belasting is gebaseerd op de CO2-uitstoot van een voertuig en varieert van €5 tot € 95 per gram uitgestoten CO2. De gemiddelde auto stoot zo’n 160 gram CO2 per gereden kilometer uit. Dit betekent dat de gemiddelde automobilist ongeveer € 800,- aan CO2-belasting per jaar betaalt.

De opbrengst van de CO2-heffing wordt gebruikt om maatregelen te financieren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

CO2-uitstoot en de wetgeving voor bedrijven

In Nederland zijn Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron en Valero de top vijf bedrijven met de hoogste CO2-uitstoot. Samen stootten deze vijf bedrijven in 2017 bijna 13 miljoen ton koolstofdioxide uit, ongeveer 30% van de totale uitstoot voor Nederland dat jaar.

Om ons klimaatdoel te helpen bereiken, heeft de Nederlandse overheid enkele beleid-en regelgevingen opgesteld die gericht zijn op de uitstoot van bedrijven.

Een belangrijk beleid is het Emissions Trading System (ETS), dat bedrijven verplicht om emissierechten in te kopen voor hun emissies. De kosten van deze rechten zijn een stimulans voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen. Het ETS dekt ongeveer de helft van alle Nederlandse CO2-emissies en is daarmee een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen van ons land te behalen.

wetgeving CO2-uitstoot bedrijven

Naast het ETS heeft de Nederlandse overheid ook nog enkele andere maatregelen genomen om de uitstoot van bedrijven aan te pakken. Deze maatregelen omvatten normen voor energie-efficiëntie, belasting op fossiele brandstoffen en subsidies voor hernieuwbare energie. Samen dragen deze beleidsmaatregelen ertoe bij dat Nederland koploper is in het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.