Alles wat je moet weten over stikstof

Stikstof is een gas dat in de lucht wordt aangetroffen. Het is onzichtbaar en geurloos en vormt ongeveer 78 procent van de atmosfeer van de aarde. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel van DNA, RNA en aminozuren in levende wezens, waaronder planten, dieren en mensen. Tevens wordt het gebruikt om voedsel, medicijnen en andere producten te maken.
 
Stikstof ontstaat door natuurlijke processen zoals bliksem en ontbinding. Maar het kan ook ontstaan door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en het maken van meststoffen.
 
Als stikstof zo belangrijk is, waarom zijn we dan met man en macht aan het werk om het stikstofgehalte te verminderen? Hieronder geven we je antwoord op deze vraag. Verder kun je lezen wat stikstof is, waarom we er niet teveel van willen hebben en wat we kunnen doen om het te verminderen.

Waarom is stikstof schadelijk?

Ondanks dat stikstof belangrijk is, kan teveel van deze stof ook schadelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld eutrofiëring veroorzaken. Eutrofiëring is wanneer een waterlichaam te rijk wordt aan voedingsstoffen, wat kan leiden tot algenbloei en afname van het zuurstofgehalte. Dit kan vervolgens schadelijk zijn voor vissen en andere waterdieren.
 
Daarnaast kan stikstof schadelijk zijn als het in de watervoorziening of de lucht die we inademen terechtkomt. Wanneer stikstofdioxidegas wordt gecombineerd met andere gassen in de atmosfeer, kan het smog en zure regen vormen. Zure regen heeft een negatieve impact op het klimaat en kan bomen, planten, dieren en gebouwen beschadigen. Ook maakt het meren en beken zuur, waardoor planten en dieren er moeilijk in kunnen leven. Te veel stikstof in de lucht kan ook ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

wat is stikstof

Wat is het stikstofbeleid in Nederland?

Het stikstofbeleid in Nederland is erop gericht de nadelige effecten van stikstofemissies te mitigeren. Het beleid omvat maatregelen om de uitstoot van industrie, landbouw en transport te verminderen. Het doel is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de natuur te beschermen.
 
De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om de NOx-uitstoot in 2030 met 21% te verminderen vergeleken met het niveau van 2005.

stikstofbeleid

Wat zijn de stikstofplannen & maatregelen?

De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen om dit doel te helpen bereiken.

Een maatregel is de bevordering van elektrische auto’s. De overheid biedt een subsidie van maximaal € 4000 voor kopers van elektrische auto’s. Ze stellen elektrische auto’s ook vrij van wegenbelasting en heffingen voor parkeren en het gebruik van de openbaarvervoerinfrastructuur.

Een andere maatregel is een belasting op stikstofintensieve producten, zoals vlees en zuivel. De Nederlandse overheid heft op deze producten een belasting van € 0,02 per kilogram stikstof. Dit zal naar verwachting € 90 miljoen per jaar opleveren, wat zal worden gebruikt om maatregelen te financieren om de stikstofuitstoot te verminderen.

Ook investeert de Nederlandse overheid in onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen, zoals insecten en algen.

Wat is de stikstofuitstoot in Nederland?

Nederland stootte in 2021 zo’n 5,4 miljoen ton stikstof uit. Dit is een lichte stijging vergeleken met de 5,2 miljoen ton die in 2020 werd uitgestoten. De belangrijkste bronnen van stikstofemissie in Nederland zijn landbouw, transport en industrie.

Hoeveel stikstof stoot europa uit?

Tussen 1990 en 2016 is de uitstoot van stikstofoxide in de Europese Unie met 58% gedaald. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten, waarbij de uitstoot tussen 2020 en 2030 naar verwachting met 14% zal dalen. In 2021 zal Europa naar verwachting 18,4 miljoen ton stikstofoxiden uitstoten.
 
Deze daling is grotendeels te wijten aan strengere emissienormen voor voertuigen en energiecentrales. In de transportsector is de uitstoot sinds 1990 met 71% gedaald. Dit komt door de introductie van schonere technologieën, zoals katalysatoren, en de omschakeling van gelode naar ongelode benzine. Ook de uitstoot van elektriciteitscentrales is afgenomen, dankzij het gebruik van emissiearme technologieën zoals aardgas in plaats van steenkool.

wat is stikstof
meeste stikstofuitstoot

Wat zijn de grootste stikstof uitstoters van nederland?

De uitstoot van stikstof is sinds het begin van de industrialisatie gestegen met de Verenigde Staten, China en India als grootste vervuilers. Deze landen hebben een grote bevolking en veel industrieën die stikstof in de lucht afgeven.
 
De grootste stikstofuitstoters in Nederland zijn voertuigen en energiecentrales. Voertuigen stoten stikstofoxiden (NOx) uit, een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling. Energiecentrales stoten stikstofdioxide (NO2) uit, wat ook luchtvervuiling kan veroorzaken. De stikstofemissie van alle voertuigen in Nederland is sinds 1990 met meer dan de helft gedaald. De daling is grotendeels te danken aan strengere normen voor voertuigemissies en steeds efficiëntere motoren. Sinds 2013 moeten alle nieuwe voertuigen voldoen aan de Euro 6 norm.

Hoe kunnen we stikstofuitstoot verminderen?

Er zijn verschillende manieren om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren kunnen stikstofhoudende meststoffen efficiënter gebruiken en kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat dierlijke mest in de atmosfeer terechtkomt. Ze kunnen bijvoorbeeld mestputten afdekken met een deksel of anaerobe vergisters op hun bedrijf installeren.
 
Uit het nieuwe rapport blijkt dat de veehouderij in de EU in 2020 goed was voor ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw, waarbij methaan en lachgas verantwoordelijk waren voor het grootste aandeel.

stikstofuitstoot nederland

Hoe meet je stikstofemissie?

Stikstofemissies kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Een veelgebruikte methode is het gebruik van een spectrofotometer, die de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht meet. Een andere methode is het gebruik van een chemiluminescentiedetector, die de hoeveelheid stikstofmonoxide in de lucht meet. Nog een andere methode is het gebruik van een ionenuitwisselingskolom, die de hoeveelheid ammoniumionen in de lucht meet.
 
Welke methode ook wordt gebruikt, het is belangrijk om rekening te houden met het achtergrondniveau van stikstofdioxide of stikstofmonoxide. Dit kan door metingen te doen op verschillende tijdstippen van de dag of tijdens verschillende seizoenen. Het achtergrondniveau kan ook van plaats tot plaats verschillen, dus het is belangrijk om metingen op verschillende locaties te vergelijken.

Moby, platform voor new mobility

Nieuwe mobiliteit voor Moby is niet alleen het verschaffen van informatie. Moby biedt een podium voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van partners die allemaal hun handen ineen steken om mooie producten en diensten te maken. Van platformen waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen en waar je het gehele aankoopproces op een kanaal kan uitvoeren tot het aanbieden van leasefietsen of -auto’s tegen aantrekkelijke tarieven voor bedrijven. Onze partners maken nieuwe mobiliteit mogelijk; ieder op zijn eigen manier. Bekijk nu onze partnerpagina en bekijk welke dienst het beste bij jou past.

Moby: ook iets voor jou?

Wil jij je nieuwe mobiliteitsoplossing aanbieden via Moby, heb je vragen of wil je met ons in gesprek?
Neem vandaag contact met ons op en we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.